English Zaloguj się
Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
„DZIENNIKARZE DLA ZDROWIA"
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.

1. Na podstawie uchwały założycieli z dnia 17 września 2002 roku powołuje się stowarzyszenie pod nazwą „Dziennikarze dla Zdrowia", zwane dalej „Stowarzyszeniem".
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach" oraz niniejszego Statutu.
4. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

§ 2.

1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedzibą jego władz jest Warszawa.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. W uzasadnionych przypadkach pracownikiem Stowarzyszenia może być członek jego Zarządu.

§ 5.

1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Dziennikarze dla Zdrowia" i poziomym napisem „Stowarzyszenie" oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego oraz ustanowić własną odznakę członkowską na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. promowanie zdrowego stylu życia w każdej dziedzinie życia człowieka,
2. upowszechnianie wiedzy na temat ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
3. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji pro-zdrowotnej,
4. upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości nałogów,
5. przekazywanie informacji o poszczególnych jednostkach chorobowych,
6. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych metodach i kosztach leczenia w szczególności chorób cywilizacyjnych,
7. propagowanie wiedzy o zaletach i skutkach ubocznych farmakoterapii.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu informacji o potrzebie dbałości o zdrowie,
2. organizowanie stałych oraz cyklicznych otwartych imprez z udziałem zaproszonych gości,
3. organizację zamkniętych (tylko dla członków Stowarzyszenia) imprez specjalistycznych z atrakcyjną i użyteczną ofertą dla członków, w tym w szczególności pokazów, prezentacji, kursów samokształcących itp.,
4. przekonywanie społeczeństwa o potrzebie profilaktyki jako jedynej drogi sprzyjającej ochronie zdrowia,
5. przekonywanie, że wczesne wykrycie choroby daje znaczne szanse wyleczenia,
6. zlecanie wybranym podmiotom wykonywania określonych prac na rzecz promocji zdrowia,
7. współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia,
8. propagowanie idei i celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,
9. wprowadzenie i utrwalenie znaku „Dziennikarze dla zdrowia" jako symbolu wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych (obywatele polscy i cudzoziemcy niezależnie od miejsca zamieszkania), a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (krajowe i zagraniczne, niezależnie od miejsca ich siedziby).
2. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków - założycieli,
2) członków zwyczajnych,
3) członków wspierających,
4) członków honorowych.

§ 10.

1. Tytuł członka - założyciela posiadają osoby, które uchwaliły zawiązanie Stowarzyszenia. Mają oni prawo tym tytułem się posługiwać. W pozostałym zakresie przysługują im prawa i obowiązki członków zwyczajnych, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Członkiem zwyczajnym może być dziennikarz, rzecznik prasowy oraz osoba działająca w sektorze public relation, podejmujący w swej działalności szeroko rozumiane tematy zdrowotne i akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.
3. Członkami zwyczajnymi mogą być także inne pełnoletnie osoby fizyczne, w tym w szczególności lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i prawnicy, które z racji wykonywanego zawodu mogą przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym może zostać - na swój wniosek - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, organizacyjną, rzeczową lub inną,. Osoba prawna oraz podmiot nie posiadający osobowości prawnej działają w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia lub realizacji jego celów.

§ 11.

1. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji potwierdzonej przez dwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji określającej rodzaj oferowanego Stowarzyszeniu wsparcia.
3. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
4) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu lub w posiedzeniach Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej z głosem doradczym,
5) uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia związanych z jego celami,
6) oceniania działalności władz Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego i terminowego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
4) współdziałania w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
5) etycznego postępowania w działalności zawodowej i społecznej.

§ 13.

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust.1 pkt. 2,3,4,5 i 6.
2. Członek wspierający obowiązany jest do rzetelnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust.1 pkt. 2,3,4,5 i 6.
2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
3) wykluczenia członka w przypadku:
a) rażącego naruszenia Statutu,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3. W przypadku określonym w ust.1 pkt.3) i 4) orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i niezwłocznie zawiadamiając o tym zainteresowanego.
4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie wniesione po terminie podlega odrzuceniu. Odwołanie wniesione prawidłowo podlega rozpatrzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2 i 3.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 17.

1. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata , a ich wybór następuje w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów - członków zwyczajnych Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów przez Walne Zebranie Członków.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, powodującego zmniejszenie składu osobowego danej władzy poniżej statutowego minimum, skład ten jest uzupełniany automatycznie spośród nie wybranych kandydatów do danej władzy, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
4. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust.3, Zarząd zwołuje bez zbędnej zwłoki Walne Zebranie Członków celem dokonania wyborów uzupełniających do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
5. Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, dokooptowani zgodnie z ust.3 lub wybrani zgodnie z ust.4, pełnią swoje funkcje do upływu danej kadencji. Walne

Zebranie Członków
§ 18.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, mające charakter sprawozdawczowyborczy, zwołuje Zarząd raz na 3 lata, najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji wybieralnych władz Stowarzyszenia.
3. Każdy z członków Zarządu, jak również Komisji Rewizyjnej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego zebrania Członków, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2. W takim przypadku mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej bieżącej kadencji wygasają z dniem wyboru członków tych władz na następną kadencję.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od otrzymania żądania lub wniosku, o których mowa w ust.4 niniejszego paragrafu.

§ 20.

1. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek obrad nie może być rozszerzony o sprawy dotyczące zmiany statutu, zmiany w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub rozwiązania Stowarzyszenia.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, bez uszczerbku dla postanowienia ust.3 § 19 Statutu.
3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby członków, uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie (wyznaczonym w tym samym dniu, 60 minut później niż pierwszy termin) - bez względu na liczbę obecnych członków, uprawnionych do głosowania.

§ 21.

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Zwyczajne Walne zebranie Członków może obradować również nad innymi sprawami.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) uchwalanie zmian statutu,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
5) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
9) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,
10)podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady i nie zastrzeżonych dla Zwyczajnego Zebrania Członków.

Zarząd
§ 22.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je w sądzie i poza sądem i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Zarządu działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Może je zwołać każdy z członków Zarządu.
5. Do prowadzenia określonych spraw Zarząd może ustanawiać pełnomocników.
6. Do zbadania spraw i problemów programowych, organizacyjnych, ekonomicznych i innych, wynikających w trakcie działalności Stowarzyszenia oraz do opracowywania stosownych wniosków Zarząd może powoływać jako swoje ciała doradcze rady, komisje lub zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
7. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 23.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) ustalanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) ustalanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania oraz skreślania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie - po uzyskaniu akceptacji stosownych wniosków przez Walne Zebranie Członków,
10)określanie form i zasad współpracy z innymi organizacjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi,
11)prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12)podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
13)wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

§ 24.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeśli sprawa przekracza zwykły zarząd, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zaproszeni na posiedzenie i co najmniej dwóch jest obecnych, w tym Prezes Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Komisja Rewizyjna

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Wyłącza się indywidualną kontrolę członków Komisji Rewizyjnej nad działalnością Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§ 26.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7) wykonywanie innych zadań i czynności, zleconych przez władze Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i członków Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 27.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 28.

Postanowienia § 24 ust.3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z majątku Stowarzyszenia,
4) dochody z ofiarności publicznej,
5) dotacje.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki oraz opłatę wpisową w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
5. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wyłącznie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
6. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Stowarzyszenia, chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.
5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakich je zorganizowano oraz po spełnieniu wymogów obowiązującego prawa.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31.

1. Inicjatorem zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być Zarząd lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Zmiana Statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga w pierwszym terminie kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie (wyznaczonym 100 minut później niż pierwszy termin) - tej samej większości głosów przy obecności co najmniej 10% członków uprawnionych do głosowania.
3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 32.

1. Statut został uchwalony w dniu 17 września 2002 roku i wchodzi w życie z dniem wpisu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń właściwego wydziału gospodarczego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.
2. Zmiany Statutu wchodzą w życie po ich wpisaniu do rejestru, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. Warszawa, dnia 26 marca 2009r.


Reklama
2009© Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia